1

อำเภอ

บางน้ำเปรี้ยว

อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีความหลากหลายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่าชาวไทยพุทธกับชาวมอญรวมถึงชาวมุสลิมที่อาศัยกันอยู่อย่างเรียบง่าย สามัคคีกลมเกลียวกันมายาวนาน จนถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สืบทอดกันมาในชุมชน เช่น ประเพณีแห่ธงตะขาบ การละเล่นสะบ้า และประเพณีสรงน้ำพระ เป็นต้น
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่สำคัญ ได้แก่ วัดโพรงอากาศ ที่มีอุโบสถมหาเจดีย์คู่ ดูเด่นตระหง่าน สีเหลืองอร่ามเห็นแต่ไกล ผสมผสานสถาปัตยกรรมของอินเดีย ศรีลังกา และไทย ถือเป็นอุโบสถมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดของประเทศไทย
วัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จุดเด่นหนึ่งของวัดโพรงอากาศ คือ เสาโบสถ์ขนาด 3 คนโอบ เป็นเอกลักษณ์ของวัด บริเวณชั้นล่างประดิษฐานหลวงพ่อ 5 พี่น้อง ได้แก่ หลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อโต หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อวัดบ้านแหลม และหลวงพ่อทอง นอกจากนั้นด้านในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโสธรองค์จำลององค์ใหญ่ ด้านหน้าประตูทางเข้าวิหารทั้ง 4 ด้าน มียักษ์สูง 6.4 เมตรยืนตระหง่าน บนหอระฆังมีพระพุทธรูปประจำวันเกิด พระพุทธรูปปางต่างๆ และมีพระพิฆเนศปางนั่งประทานพรหน้า
3
วัดคลองเจ้า ที่เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์จำลองขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 9 เมตร นิยมมากราบไว้ขอพร ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักด็สิทธิ์ ใครขอสิ่งใดได้สิ่งนั้น แต่มีข้อแม้ว่าขอได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
วัดคลองเจ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือก
เนื่องจากสภาพท้องถิ่นของหมู่บ้านไผ่ดำ เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงจึงทำให้ไม่มีทรายอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงเปลี่ยนจากการขนทรายมาเป็นการซื้อทรายจากทางวัด ซึ่งที่วัดไผ่ดำจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อน ว่าจะมีการการก่อพระเจดีย์ทรายในวันพระไหน เมื่อถึงวันกำหนดประชาชนก็จะไปทำบุญและก่อพระเจดีย์ทรายร่วมกัน
4
อาหารที่หาทานได้ยาก
อาหารที่หาทานได้ยากเช่น แกงกระเจี๊ยบ แกงมะตาด แกงบอน ข้าวแช่และข้าวเหนียวแดง เป็นต้น อีกชุมชนหนึ่งคือชุมชนชาวมุสลิมริมคลอง 18 ที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและสงบสุข โดยมีมัสยิดยามีอุ้ลคอยร๊อตที่สวยงามและร่มรื่นเป็นศาสนสถานประจำชุมชน และในชุมชนยังมีแหล่งเรียนรู้ในการเลี้ยงแพะและการทำน้ำนมแพะที่แสดงทุกขั้นตอนการผลิตนมแพะที่มีคุณภาพสดและอร่อยให้ได้ชิมกัน
  • ติดตามพวกเรา :